ECOME NHÀ PHÂN PH?I ???C ?Y QUY?N C?A HÃNG BOSCH T?I VI?T NAM

?/c: T?ng 5, tòa B11/D21, ngõ 82 D?ch V?ng H?u, Qu?n C?u Gi?y, HN | Tel: (84-24) 3396 7777 | Fax: (84-24) 3597 5888

  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? âm thanh chuyên nghi?p Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? âm thanh công c?ng Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? âm thanh h?i th?o Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? báo cháy t? ??ng Bosch
  • Nhà phân ph?i chính th?c thi?t b? camera giám sát Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? ?i?u khi?n truy nh?p Bosch
Trang ch?

Công trình tiêu bi?u

M?t s? công trình tiêu bi?u

M?t s? công trình tiêu bi?u

THÀNH PH? GIAO L?U

 ??a ?i?m: 234 Ph?m V?n ??ng, T? Liêm, Hà N?i.

 S?n ph?m: Cung c?p l?p ??t h? th?ng âm thanh công c?ng

 

LIÊN H?P THÉP FORMOSA HÀ T?NH

??a ch?: K? Anh- Hà T?nh

S?n ph?m: Cung c?p l?p ??t h? th?ng báo cháy ??a ch?

KHÁCH S?N ...

More:

Gi?i pháp công ngh?

PLENA matrix gi?i pháp m?i cho âm thanh s?


M?i ?ây, hãng Bosch ?ã ra m?t h? th?ng âm thanh s? PLENA matrix . Ch?t l??ng âm thanh phù h?p v?i hàng lo?t các ?ng d?ng: g?m nh?c s?ng, nh?c v?n phòng, nh?ng môi tr??ng âm thanh và khu v?c thông báo ?òi h?i ch?t l??ng âm thanh cao.

H? th?ng PLENA matri...

More:

Google Plus

Bookmark

Kinh doanh

Public adress & conferencing: Video công c?ng và h?i ngh?
ProSound: Âm thanh chuyên nghi?p
Video Station: Tr?m camera
Acess Control: ?i?u khi?n truy nh?p

Liên h?

??a ch?: T?ng 5, tòa B11/d21, ngõ 82 D?ch V?ng H?u, Qu?n C?u Gi?y, Hà N?i

?i?n tho?i: (84-24) 3396 7777

Fax: (84-24) 3597 5888

Email: sales@ecome.vn    Website: www.ecome.vn