ECOME NHÀ PHÂN PH?I ???C ?Y QUY?N C?A HÃNG BOSCH T?I VI?T NAM

?/c: T?ng 5, tòa B11/D21, ngõ 82 D?ch V?ng H?u, Qu?n C?u Gi?y, HN | Tel: (84-24) 3396 7777 | Fax: (84-24) 3597 5888

  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? âm thanh chuyên nghi?p Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? âm thanh công c?ng Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? âm thanh h?i th?o Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? báo cháy t? ??ng Bosch
  • Nhà phân ph?i chính th?c thi?t b? camera giám sát Bosch
  • ??i lý ?y quy?n thi?t b? ?i?u khi?n truy nh?p Bosch
Trang ch?

Google Plus

Bookmark

Kinh doanh

Public adress & conferencing: Video công c?ng và h?i ngh?
ProSound: Âm thanh chuyên nghi?p
Video Station: Tr?m camera
Acess Control: ?i?u khi?n truy nh?p

Liên h?

??a ch?: T?ng 5, tòa B11/d21, ngõ 82 D?ch V?ng H?u, Qu?n C?u Gi?y, Hà N?i

?i?n tho?i: (84-24) 3396 7777

Fax: (84-24) 3597 5888

Email: sales@ecome.vn    Website: www.ecome.vn