Tích hợp hệ thống

Khái niệm về tích hợp hệ thống là gì?
Khái niệm về tích hợp hệ thống hay còn gọi là SI (System Integration) là sự liên kết giữa các hệ thống nhỏ, các phần mềm hay ứng dụng rời rạc với những chức năng khác nhau để tạo nên một hệ thống lớn, đáp ứng nhu cầu công nghệ của các tổ chức.